Υπόθεση T-8/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 — Bank Kargoshaei κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Επανεξέταση των ληφθέντων περιοριστικών μέτρων — Πλάνη περί την εκτίμηση — Ίση μεταχείριση — Νομική βάση — Ουσιώδεις τύποι — Αναλογικότητα — Δικαίωμα ιδιοκτησίας)