Υπόθεση C-708/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το County Court at Birkenhead (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 30 Δεκεμβρίου 2020 — BT κατά Seguros Catalana Occidente, EB