Sporočilo francoske vlade v zvezi z Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov – Obvestilo o zahtevkih za izključna dovoljenja za iskanje tekočih ali plinastih ogljikovodikov, poimenovana „Permis de Saint-Quintien“ (Besedilo velja za EGP)