Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Stanovisko k žiadostiam o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Saint-Quintien“ (Text s významom pre EHP)