Ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων — Αναγγελία σχετικά με αιτήσεις χορήγησης αποκλειστικής άδειας για την αναζήτηση κοιτασμάτων υγρών ή αέριων υδρογονανθράκων, αποκαλούμενης «permis de Saint-Quintien» (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)