Απόφαση (ΕΕ) 2019/1191 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών (Γραμμή 04 03 01 03 του προϋπολογισμού — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων των διακινουμένων από τρίτες χώρες) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)