Rådets beslut (EU) 2020/372 av den 27 februari 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd vad gäller antagandet av ändringar av bilagorna 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 18 till konventionen om internationell civil luftfart