Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Интегриран подход към селските райони на ЕС със специален акцент върху уязвимите региони“ (становище по собствена инициатива)