Mål C-694/19 P: Överklagande ingett den 18 september 2019 av Italmobiliare SpA m.fl. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-523/15, Italmobiliare SpA m.fl. mot kommissionen