Komission asetus (EY) N:o 2284/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena syntyneisiin tasavaltoihin vietäväksi tarkoitetun interventiovarastovoin erityismyynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2839/93 muuttamisesta