Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dihydrostreptomycyny, tosylchloraminy sodu i Piceae turiones recentes extractum (Tekst mający znaczenie dla EOG)