Komission asetus (EY) N:o 6/2006, annettu 5 päivänä tammikuuta 2006 , yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta dihydrostreptomysiinin, tosyyliklooriamidinatriumin ja Piceae turiones recentes extractum -aineen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)