Ettepanek: Nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad Nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele {SEC(2008) 417}