Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου σχετικά με την επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για έργα εκτός της Κοινότητας {SEC(2008) 417}