Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou č. 2/2017 z 12. septembra 2017, ktoré sa týka zaradenia orgánov posudzovania zhody do sektorovej prílohy o koncových telekomunikačných zariadeniach, zariadeniach informačných technológií a rádiových vysielačoch [2017/1755]