Sklep Komisije (EU) 2021/476 z dne 16. marca 2021 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje trdim oblogam (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 1579) (Besedilo velja za EGP)