Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/476 zo 16. marca 2021, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre tuhé krytiny [oznámené pod číslom C(2021) 1579] (Text s významom pre EHP)