Komisijas Lēmums (ES) 2021/476 (2021. gada 16. marts), ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus cietā seguma produktiem (izziņots ar dokumenta numuru C (2021) 1579) (Dokuments attiecas uz EEZ)