Komisijos sprendimas (ES) 2021/476 2021 m. kovo 16 d. kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo suteikimo kietosios dangos gaminiams kriterijai (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 1579) (Tekstas svarbus EEE)