Komisjoni otsus (EL) 2021/476, 16. märts 2021, millega kehtestatakse kõvakattetoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1579 all) (EMPs kohaldatav tekst)