Απόφαση (ΕΕ) 2021/476 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2021 για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα σκληρής επένδυσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1579] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)