Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение представено на неговото събрание на 28 септември 2009 г. относно проекторешение по Дело COMP/39.416 — Класификация на кораби — Докладчик: Словакия