Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2015. o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))