Indeks do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, indeks roczny 2013