Υπόθεση T-688/19: Προσφυγή της 8ης Οκτωβρίου 2019 – VeriGraft κατά EASME