Vec C-80/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 30. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson/WW Realisation 1 Ltd, v likvidácii, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Hromadné prepúšťanie — Smernica 98/59/ES — Článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. a) — Pojem „zariadenie“ — Metóda výpočtu počtu prepustených pracovníkov)