POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN RAČUNSKEMU SODIŠČU o upravljanju jamstvenega sklada Evropskega sklada za trajnostni razvoj