Komission asetus (EY) N:o 1113/2001, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2001, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—5 artiklassa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viljatuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1387/2000 muuttamisesta