Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9344 — Swiss Life / Montagu / Pondus) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)