Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou