Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1719 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”