Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»