Υπόθεση C-568/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 2 Νοεμβρίου 2020 — J κατά H Limited