Mål C-107/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 juli 2018 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litauen) – ”Aviabaltika” UAB mot ”Ūkio bankas” AB, i likvidation (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2002/47/EG — Verkställighet av avtal om finansiellt säkerhetsställande — Inledande av ett insolvensförfarande gentemot säkerhetstagaren — Händelse som innebär att säkerheten får tas i anspråk — Säkerheten ingår i konkursboets förmögenhetsmassa — Skyldighet att i första hand betala fordringarna med hjälp av den finansiella säkerheten)