Predmet C-107/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 25. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – „Aviabaltika” UAB protiv „Ūkio bankas” AB, u likvidaciji (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2002/47/EZ — Izvršenje ugovorâ o financijskom kolateralu — Pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti nad primateljem financijskog kolaterala — Nastupanje događaja izvršenja kolaterala — Uključenje financijskog kolaterala u stečajnu masu — Obveza namirenja tražbina ponajprije iz financijskog kolaterala)