Дело C-107/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 25 юли 2018 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) —„Aviabaltika“ UAB/„Ūkio bankas“ AB, в ликвидация (Преюдициално запитване — Директива 2002/47/ЕО — Изпълнение на споразумения за финансово обезпечение — Образуване на производство по несъстоятелност спрямо обезпеченото лице — Настъпване на изпълнителното събитие за обезпечението — Включване на финансовото обезпечение в масата на несъстоятелността — Задължение за удовлетворяване на вземанията първо от финансовото обезпечение)