Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2011 на Комисията от 9 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 951/2007 за установяване на правила за прилагане на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета$