AVIZ al Comisiei pentru control bugetar destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) Raportor pentru aviz: Gilles Pargneaux