Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))