Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1395/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā