Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море