2006/627/ES: Rozhodnutie Rady z  11. júla 2006 , ktorým sa ruší rozhodnutie 2005/184/ES o existencii nadmerného deficitu na Cypre