Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1170/2014 оd 29. listopada 2014. o ispravku slovenske inačice Uredbe Komisije (EZ) br. 504/2008 o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode identificiranja kopitara Tekst značajan za EGP