Απόφαση του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 17ης Μαρτίου 2005.