Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/788/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2020/190, ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1183/2005, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/189, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä2020/C 49/07