ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на последователността на подходите, предприети от държавите членки при определянето на оператори на основни услуги, в съответствие с член 23, параграф 1 от Директива (EС) 2016/1148 относно сигурността на мрежите и информационните системи