Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 997/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2730/2000/ΕΚΑΧ της Επιτροπής σχετικά με τις εισαγωγές τεμαχίων οπτάνθρακα με διάμετρο μεγαλύτερη των 80 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για την περάτωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με αυτή την απόφαση