Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 134, 2007m