Официален вестник на Европейския съюз, L 134, 25 май 2007г