2006/827/ΕΚ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Απριλίου 2006 , σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2004